0
Items : 0
Subtotal : 0,00

Deprecated: WC_Cart::get_cart_url is verouderd sinds versie 2.5. Gebruik in plaats daarvan wc_get_cart_url. in /home/dessftp/domains/dessclusive.be/public_html/2020/wp-includes/functions.php on line 5211
View Cart
Deprecated: WC_Cart::get_checkout_url is verouderd sinds versie 2.5. Gebruik in plaats daarvan wc_get_checkout_url. in /home/dessftp/domains/dessclusive.be/public_html/2020/wp-includes/functions.php on line 5211
Check Out

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website https://www.dessclusive.be/2020/ (hierna de “Klant”) met  Dessers Nathalie, handel drijvende onder de benaming DESSCLUSIVE, gevestigd te 3700 Tongeren, SINT-TRUIDERSTEENWEG 27, ondernemingsnummer BE0539895169 (hierna “Dessclusive”). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de Klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien DESSCLUSIVE deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van het doen een aankoop, het inschrijven voor een workshop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van een overeenkomst met DESSCLUSIVE via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 11 van de voorliggende algemene voorwaarden.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

 

Artikel 2: Prijs 

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (inclusief B.T.W.). Elke verhoging van het btw-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de Klant.

2.2. DESSCLUSIVE behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. DESSCLUSIVE kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van btw, belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

 

Artikel 3: Bestelling

De overeenkomst tussen de Klant en DESSCLUSIVE komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen er van aan DESSCLUSIVE wanneer de Klant de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling en betaling” aanklikt.

 

Artikel 4: Betaling

De betaling gebeurt steeds elektronisch via credit of debet kaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betalingsprovider voor de webshop van DESSCLUSIVE  is Mollie BV, met maatschappelijke zetel te Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam (Nederland).

 

Artikel 5: Levering

5.1. De aangekochte producten worden verzonden naar het door de Klant meegedeelde adres met inachtneming van een maximum termijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van betaling. De hieraan verbonden kosten van levering en transport worden aangerekend aan de Klant.

5.2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

DESSCLUSIVE is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en/of zware fout. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de transactie waarbij het schadeverwekkende feit zou hebben plaatsgevonden.

De Klant vrijwaart DESSCLUSIVE voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendom

Enkel en alleen DESSCLUSIVE is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. haar diensten en webshop. Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van DESSCLUSIVE overgedragen aan de Klant.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1. Indien de Klant make-up, (haar)verzorgingsproducten aankoopt en de verpakking er van heeft geopend en de verzegeling heeft verbroken, beschikt de Klant overeenkomstig art. VI 53, 5° WER niet over het recht om de overeenkomst te herroepen en deze goederen terug te zenden. Dit omwille van redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

8.2. Indien de Klant de verpakking van de in artikel 8.1. vermelde goederen niet heeft geopend of enig ander artikel heeft aangekocht, kan zij wel gebruik maken van het herroepingsrecht conform de wettelijke modaliteiten door gebruik te maken van het formulier voor herroeping dat ter beschikking wordt gesteld op de website.

 

 

Artikel 9: Overmacht

In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, epidemie/pandemie, beperkingen opgelegd door de overheid etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat DESSCLUSIVE niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is DESSCLUSIVE niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van DESSCLUSIVE worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Artikel 11: Uitdrukkelijke aanvaarding

Het plaatsen van een bestelling bij DESSCLUSIVE via de webshop is enkel mogelijk indien de Klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de Klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.

 

Artikel 12: Klachten

Eventuele klachten dienen DESSCLUSIVE te bereiken door middel van een aangetekende zending aan de maatschappelijke zetel van DESSCLUSIVE binnen een  termijn van vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de levering van de aangekochte producten.

 

Artikel 13: Gegevensbescherming

DESSCLUSIVE zal, in de mate van het mogelijke, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

De Klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die zij overmaakt aan DESSCLUSIVE werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.​

Bijgevolg zal de Klant DESSCLUSIVE vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens door de Klant werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door DESSCLUSIVE.​

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en rechtsmacht

14.1. Alle rechDessclusiveetrekkingen tussen DESSCLUSIVE en de Klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

14.2. DESSCLUSIVE wenst de Klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling, terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/. Deze vermelding betreft een loutere kennisgeving.

14.3. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd.