0
Items : 0
Subtotal : 0,00

Deprecated: WC_Cart::get_cart_url is verouderd sinds versie 2.5. Gebruik in plaats daarvan wc_get_cart_url. in /home/dessftp/domains/dessclusive.be/public_html/2020/wp-includes/functions.php on line 5211
View Cart
Deprecated: WC_Cart::get_checkout_url is verouderd sinds versie 2.5. Gebruik in plaats daarvan wc_get_checkout_url. in /home/dessftp/domains/dessclusive.be/public_html/2020/wp-includes/functions.php on line 5211
Check Out

Privacybeleid

Privacy Policy

 

 

Nathalie Dessers, handel drijvende onder de benaming Dessclusive, gevestigd te 3700 Tongeren, SINT-TRUIDERSTEENWEG 27, ondernemingsnummer BE0539895169, https://www.dessclusive.be/2020/, info@dessclusive.be/2020/, hierna ‘Dessclusive’ genoemd, hecht veel belang aan het zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens.

 

In deze Policy wordt dan ook aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

 

DESSCLUSIVE volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’.

Voorts zal DESSCLUSIVE er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

 

 1. Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

Zo kan DESSCLUSIVE als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.

 

 1. Beheer van gegevens

 

DESSCLUSIVE zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel DESSCLUSIVE als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal DESSCLUSIVE er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

 

Voorts zal DESSCLUSIVE er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.

Op deze manier tracht DESSCLUSIVE een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

 

De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan DESSCLUSIVE te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.

Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal DESSCLUSIVE de bestelde goederen niet kunnen leveren.

Teneinde eventuele direct marketing gericht te kunnen uitvoeren, maakt DESSCLUSIVE gebruik van profilering. Op deze manier zal DESSCLUSIVE haar klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen.

 

 1. Doel van de verwerking

 

DESSCLUSIVE verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken.

 

Meer bepaald streeft DESSCLUSIVE volgende doelstellingen na:

 • de kwalitatieve uitvoering van de aangegane overeenkomst;
 • informeren over korting- en winacties;
 • ontvangen van feedback teneinde haar dienstverlening te optimaliseren.

 

 1. Rechtsgrond van de verwerking

 

De verwerking van persoonsgegevens door DESSCLUSIVE gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de klant/betrokkene;
 • noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen;
 • noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DESSCLUSIVE, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten;
 • om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan DESSCLUSIVE onderworpen is te kunnen voldoen.

 

 1. Delen van gegevens en doorgiften

 

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product te kunnen leveren.

Bij aankopen via de webshop worden de gegevens gedeeld met de betalingsprovider. Dit is Mollie BV.

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van DESSCLUSIVE, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer DESSCLUSIVE betrokken is in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om de (eigendoms)rechten van DESSCLUSIVE te beschermen.

 

DESSCLUSIVE zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

 

 1. Bewaartermijn van de gegevens

 

De verzamelde persoonsgegevens zullen door DESSCLUSIVE worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin de betrokkene beroep doet op de diensten van DESSCLUSIVE.

Wanneer de betrokkene niet langer beroep doet op de diensten van DESSCLUSIVE zullen diens persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

Deze termijn zal DESSCLUSIVE de mogelijkheid geven om haar wettelijke verplichtingen na te komen, voorschriften te doen naleven, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude of misbruiken te voorkomen, e.d.m.

 

 

 1. Rechten van betrokkenen

 

DESSCLUSIVE zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

 • recht op inzage in zijn persoonsgegevens;
 • recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
 • recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;
 • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

 

Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek per e-mail overmaken aan DESSCLUSIVE op het e-mailadres info@dessclusive.be/2020/.

DESSCLUSIVE zal onverwijld en in elk geval binnen een maand reageren op het verzoek van de klant.

 

 1. Slotbepalingen

 

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

DESSCLUSIVE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging van de Klant dient te gebeuren.